MAI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

  • Tác phẩm: “MAI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ”
  • Kích thước: 100 x 130 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top