MỘNG UYÊN ƯƠNG

  • Tác phẩm: “MỘNG UYÊN ƯƠNG”
  • Kích thước: 128 x 128 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2021
Scroll to Top