PHÚC UYỂN

  • Tác phẩm: “Phúc Uyển”
  • Kích thước: 94.5 x 125.5 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top