QUẠT – 2018

– Tác phẩm: QUẠT – 2018
– Kích thước: D42cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top