VIÊN MÃN 2

  • Tác phẩm: “VIÊN MÃN 2”
  • Kích thước: d80 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top